41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Norwida 1
tel.: 32 264 23 23
fax: 32 264 23 92
e-mail: dpsdg@poczta.onet.pl
sobota 2 grudzień 2023
Dostosuj:

Deklaracja dostępności www.dpsdg.pl

Dom Pomocy Społecznej " Pod Dębem" zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.dpsdg.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 2009-08-03
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:   2021-07-05

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą  z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Zobacz: Ocena możliwości zapewnienia dostępności strony internetowej

Treści niedostępne

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo (skany, PDF),

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2022-03-07
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-07

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Westphal.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: (32) 264-23-92

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza
 • Adres: 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 32 295 67 00
 • Adres skrzynki ePUAP: /umdg_2465011/pisma

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna -Dom Pomocy Społecznej " Pod Dębem"  zapewnia :

- wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne

-rozwiązania architektoniczne oraz  środki techniczne , które umożliwiają dostęp do pomieszczeń , z wyłączeniem pomieszczeń technicznych

-wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego

- możliwość ewakuacji osobom ze szczególnymi potrzebami 

 

Dostosuj:

Zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej dostępnych usług i oferty wsparcia mieszkańców w Dąbrowie Górniczej w ramach prac nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Dąbrowa Górnicza na lata 2023-2027. Wzięcie udziału w ankiecie pozwoli określić aktualne potrzeby i oczekiwania poszczególnych grup mieszkańców w zakresie przyszłej realizacji usług społecznych.

Zapewniamy, że badanie jest całkowicie anonimowe, a podane informacje wykorzystane zostaną wyłącznie w celu opracowania zbiorczego raportu, w którym nie będzie możliwości zidentyfikowania pojedynczych odpowiedzi.

 

Link do ankiety: https://ankieta.deltapartner.org.pl/dabrowa_gornicza_problemy_spol

 

Termin wypełnienia ankiety: do 19 sierpnia 2022 r.

Serdecznie dziękujemy za poświęcony czas i za każdą opinię.

 

Dostosuj:

Deklaracja dostępności www.dpsdg.pl

Dom Pomocy Społecznej " Pod Dębem" zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.dpsdg.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 2009-08-03
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-07-05

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Zobacz: Ocena możliwości zapewnienia dostępności strony internetowej

Treści niedostępne

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo (skany, PDF),

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2022-03-07
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-08

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Westphal.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 322642392

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza
 • Adres: Graniczna
  21
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 32 295 67 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dom Pomocy Społecznej " Pod Dębem"  zapewnia :

- wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikakcyjne

-rozwiązania architektoniczne oraz  środki techniczne , które umożliwiają dostęp do pomieszczeń , z wyłączeniem pomieszczeń technicznych

-wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego

- możliwość ewakuacji osobom ze szczególnymi potrzebami 

 

Dostosuj:
Art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej „Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.”

Do DPS kieruje się na podstawie pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie, złożonego do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania lub pobytu. Ośrodek pomocy społecznej przeprowadza wywiad środowiskowy oraz kompletuje wszelkie niezbędne dokumenty to jest: opinię dotyczącą stopnia sprawności, decyzję organu emerytalno- rentowego lub inną decyzję przyznającą świadczenia finansowe, oświadczenie osób zobowiązanych do alimentacji, zaświadczenia o uprawnieniach kombatanckich, orzeczenie sądu itp. Na ich podstawie dyrektor ośrodka pomocy społecznej wydaje decyzję o skierowaniu lub odmowie skierowania do domu pomocy społecznej. Osobę kieruje się do domu odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej, chyba że okoliczności sprawy wskazują inaczej. Dyrektor domu zawiadamia pisemnie osobę ubiegającą się o terminie przyjęcia. W przypadku mieszkańców Dąbrowy Górniczej w celu załatwienia formalności dotyczących umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębem” decyzje wystawia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej ul. Piłsudskiego 2.
 

 Koszt utrzymania od 1 kwietnia 2022r. wynosi 4819,80 PLN.

Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębem” pozyskał środki na wypłatę grantów w ramach projektu „ŚLĄSKIE KADRY DPS vs. COVID-19” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębem” pozyskał środki na wypłatę grantów w ramach projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.