41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Norwida 1
tel.: 32 264 23 23
fax: 32 264 23 92
e-mail: dpsdg@poczta.onet.pl
niedziela 14 lipiec 2024
Dostosuj:

Deklaracja dostępności www.dpsdg.pl

Dom Pomocy Społecznej " Pod Dębem" zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.dpsdg.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 2009-08-03
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:   2021-07-05

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą  z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Zobacz: Ocena możliwości zapewnienia dostępności strony internetowej

Treści niedostępne

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo (skany, PDF),

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2022-03-07
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-07

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Westphal.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: (32) 264-23-92

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza
 • Adres: 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 32 295 67 00
 • Adres skrzynki ePUAP: /umdg_2465011/pisma

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna -Dom Pomocy Społecznej " Pod Dębem"  zapewnia :

- wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne

-rozwiązania architektoniczne oraz  środki techniczne , które umożliwiają dostęp do pomieszczeń , z wyłączeniem pomieszczeń technicznych

-wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego

- możliwość ewakuacji osobom ze szczególnymi potrzebami